Sidan är under uppbyggnad, viss funktionalitet kan därför saknas. Kontakta oss om du behöver hjälp.
Sidan är under utveckling, viss funktionalitet kan därmed saknas. Kontakta oss om du behöver hjälp.

Frikyrklighet och ekumenik kring millennieskiftet: I Berndt Gustafssons fotspår: Tre studier (Lunds Studies in Sociology of Religion vol. 9)

Slutsåld
164 kr - 164 kr
164 kr
164 kr - 164 kr
164 kr
SKU 978-91-974760-6-5
Svensk kyrkogeografi kring millennieskiftet - med fokus på frikyrkosamfunden - är ämnet för denna volym. En annan aspekt av samfundsvärlden som också behandlas är ekumeniken. I en av artiklarna redogörs för frikyrkosamfundens medlemsantal den 1 januari 2005 i landets närmare 300 kommuner, dvs antalet missionsförbundare, »alliansmissionare», baptister, medlemmar i Evangeliska Frikyrkan, pingstvänner, metodister, soldater i Frälsningsarmén och adventister. Detta är den senaste - och kanske den sista - i raden av liknande studier som började publiceras under 1960-talet av Religionssociologiska Institutet i Stockholm. I en annan artikel redovisas den samlade frikyrklighetens medlemstal och styrka vid fem tillfällen 1985-2005. Den artikeln erbjuder således möjlighet att följa medlemsutvecklingen över tid kommun för kommun och är en typ av redovisning som aldrig gjorts tidigare. I ytterligare en artikel ges en beskrivning av ekumenikens genomslag vid millennieskiftet utifrån de uppgifter om ekumeniska gudstjänster som samlades in vid Sverigeräkningen. Genom att lägga samman data om ekumeniska gudstjänster som var av tillfällig art - alliansekumenik - med data från de gemensamma församlingarna - strukturell ekumenik - och sedan fastställa hur stor andel av alla församlingar inom respektive samfund som berördes har ett mått på de olika samfundens »ekumenikbenägenhet» skapats. Till artiklarna hör ett omfattande material av kartor och tabeller. Margareta Skog, fil mag och teol lic, är religionssociolog. Hon arbetade på ReligionssociaogiskaInstitutet i Stockholm 1976-1990 och sedan vid Svenska kyrkans forskningsavdelning i Uppsala till slutet av 2002. Att studera och kartlägga olika trossamfunds utbredning i landet, inte minst frikyrkosamfundens, har blivit något av hennes signum. [Språk: Svenska] Häftad

Titel: Frikyrklighet och ekumenik kring millennieskiftet: I Berndt Gustafssons fotspår: Tre studier (Lunds Studies in Sociology of Religion vol. 9)
Förlag: Dahlgren, Curt