Vår telefonväxel fungerar inte i nuläget. Vänligen maila ditt ärende till oss på info@arken.se
Vår telefonväxel fungerar inte i nuläget. Vänligen maila ditt ärende till oss på info@arken.se

Åkallan och åminnelse

149 kr - 149 kr
149 kr
149 kr - 149 kr
149 kr
SKU 978-91-88553-06-5
Vilka tankar och idéer ligger bakom nattvardsfömyelsen i Svenska kyrkan? I denna studie undersöks den liturgiska förnyelse som skett inom kyrkorna under 1900-talet. Synen på nattvarden i det viktiga ekumeniska BEM-dokumentet från 1982 undersöks. Huvudlinjerna i den lutherska nattvardsuppfattningen redovisas. Den fråga som ställs i undersökningen handlar om hur mötet mellan dessa båda linjer ser ut. På vilka punkter är de båda traditionerna samstämmiga? Finns det punkter där ekumenisk teologi säger ett och luthersk tradition något annat? Författaren lyfter fram åminnelsen, anamnesen, och bönen om helig Ande, epiklesen, som centrala begrepp i nattvardsfömyelsen. Åminnelsen går att förena med den lutherska tanken på Kristi närvaro i brödet och vinet, realpresensen. Inför bönen om helig Ande finns däremot åtskillig tvekan på lutherskt håll. Författaren diskuterar de lutherska invändningarna och menar att en fördjupad syn på förhållandet mellan Anden och Ordet kan undanröja de lutherska invändningarna.

Titel: Åkallan och åminnelse
Förlag: Arcus