Sidan är under uppbyggnad, viss funktionalitet kan därför saknas. Kontakta oss om du behöver hjälp.
Sidan är under utveckling, viss funktionalitet kan därmed saknas. Kontakta oss om du behöver hjälp.

Den kristna trons grund

0 kr - 0 kr
0 kr
195 kr
195 kr - 195 kr
195 kr
SKU 978-91-88553-52-2
Nikolai Frederik Severin Grundtvig (1783-1872), präst, skald och folkbildare, är tveklöst en av de mest inflytelserika personerna i Danmarks andliga liv. Men med undantag för några psalmer har Grundtvig inte översatts till svenska. Förrän nu, då Carl Axel Aurelius låter oss dela sin upptäckarglädje. I korthet kan Grundtvigs vision sägas bestå i att den uppståndne Frälsaren är »lyslevende» närvarande i sitt livgivande Ord vid dopet och nattvarden. Dessa tankar ger han år 1868 sin slutliga utformning i en artikelsamling med dogmatiska reflexioner över den kristna trons grund, kallad »Den christelige Børnelærdom» (Christian Dalsgaards porträtt på bokens framsida målas samma år). Här möter vi Grundtvigs tankar om dopförbundet, om den kristnes »Herre-byte», om trosbekännelsen och om Treenigheten, där sambandet mellan Gud som Fader, Son och Ande och människan som skapad till Guds bild och likhet beskrivs. Grundtvig växte upp i ett prästhem präglat av en sträng luthersk fromhet, som han senare frigjorde sig från. Som präst kom Grundtvig år 1822 till Köpenhamn. Här intensifierades under de följande åren hans sökande efter en fast punkt bortom såväl den förhärskande rationalismen som biblicismen. En sådan fann han slutligen genom en makalös upptäckt, som påminner om Martin Luthers reformatoriska genombrott, då han nådde fram till sin övertygelse att det i kyrkan måste finnas ett långt starkare och giltigare vittnesbörd om den äkta, ursprungliga kristna tron än bokstavsskriften. Han säger: »Då jag nu oavlåtligen grubblade i denna riktning, läste och skrev under bön och åkallan, se, då slog det mig i ett välsignat ögonblick, att det makalösa vittnesbörd som jag så mödosamt letat efter i hela andens värld, det ljöd som en himmelsk röst hela tiden och i hela kristenheten i den apostoliska trosbekännelsen vid dopet.» Översättaren, Carl Axel Aurelius, är en internationellt erkänd lutherforskare, som bland annat varit biskop i Göteborgs stift och adjungerad professor vid Köpenhamns universitet. I denna bok delar han med sig av sin upptäckarglädje och låter envar komma till källorna och för första gången på svenska få möta Grundtvigs tankar – så som han själv formulerade dem. Danskt band, 131 sidor.

Titel: Den kristna trons grund
Förlag: Arcus