Denna information gäller dig som är kund på Arken eller medlem i Arken ekonomisk förening. Syftet är att ge mer detaljerad information om varför och hur vi behandlar dina personuppgifter.
Uppdaterad: 12 november 2018


VEM ANSVARAR FÖR DINA PERSONUPPGIFTER
Det är Noak Bokhandel AB som ansvarar för hur dina personuppgifter hanteras. Det kallas enligt lagen att man är personuppgiftsansvarig.
 
VARIFRÅN KOMMER DINA PERSONUPPGIFTER
Den främsta källan till personuppgifter är när du själv lämnar uppgifter exempelvis i samband med att du blir medlem eller i andra kontakter med oss. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, e-postadress, mobiltelefonnummer. Personuppgifter skapas också när du registrerar köp genom att dra ditt medlemskort, använder våra tjänster och kommunicerar med oss. Vi kan exempelvis spara ärendehistorik eller på annat sätt dokumentera hur du agerat på kommunikationen från oss eller hur du nyttjat olika tjänster i och utanför medlemsprogrammet.
Om du inte lämnar de personuppgifter som efterfrågas eller inte vill att vi registrerar dina köp kan vi inte erbjuda dig de förmåner som ingår i medlemsprogrammet i form av rabatter på webben och i våra butiker. Vi kommer tydligt att ange när det är obligatoriskt att lämna en viss uppgift för att du ska kunna använda eller ta del av viss produkt, tjänst eller erbjudande.
 
VILKA VI DELAR DINA PERSONUPPGIFTER MED
Dina personuppgifter kan komma att delas med våra franchisetagare och deras. All utlämning kommer att ske enligt lag och dina personuppgifter kommer inte att användas för andra ändamål än dem vi redan informerat dig om. Vi säkerställer att dina personuppgifter hanteras lagligt och korrekt även om de överförs utanför EU/EES-området.

SÅ BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER OCH VARFÖR
För att kunna uppfylla det avtal vi har med dig avseende medlemsprogrammet behandlar vi dina personuppgifter exempelvis när vi hanterar medlemskapet, beräknar rabatter hos oss eller någon av våra franchisetagare. För detta ändamål använder vi personuppgifter såsom medlemsnummer för ditt hushåll, personnummer, namn, adress, e-post och mobiltelefonnummer.
Mer om varför vi behandlar dina personuppgifter och den lagliga grunden kan du läsa om nedan.

SÅ LÄNGE VI BEHÅLLER DINA PERSONUPPGIFTER
Vi sparar dina personuppgifter så länge de behövs för ovan angivna ändamål, därefter tas uppgifterna bort eller avidentifieras.

DINA RÄTTIGHETER
Enligt Dataskyddsförordningen har du som medlem eller kund vissa lagstadgade rättigheter i relation till de personuppgifter vi hanterar om dig. Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter, rätt till rättning och radering och rätt att invända mot behandling t.ex. direktmarknadsföring. Du har också rätt att klaga till den nationella dataskyddsmyndigheten.

VEM KONTAKTAR DU
Om du har frågor angående behandlingen av dina personuppgifter kan du alltid kontakta Arkens personal. Om du vill utöva din lagstadgade rättighet att begära tillgång till dina personuppgifter eller få personuppgifter raderade, hör du av dig till oss. Vill du utöva någon av dina övriga rättigheter skickar du ett underskrivet brev till postadressen nedan. Du kan också bifoga underskrivet brev till info@arken.se och ange GDPR-begäran i ämnesraden. Brevet ska innehålla ditt fullständiga namn, personnummer, att det gäller dig som medlem i Arken ekonomisk förening och/ eller kund på Arken, vilken rättighet du vill utöva och beskrivning av ärendet samt din underskrift.

Bokhandeln Arken 
Kyrkogatan 4, 222 22 Lund.

Du kan alltid kontakta vårt Dataskyddsombud för eventuella synpunkter eller klagomål på hur vi hanterar dina personuppgifter.
Dataskyddsombud
Kjell Blomberg 
kjell@arken.se

För vilka ändamål och med vilken laglig grund lagrar vi dina personuppgifter.

Administration av Arkens medlemsprogram:
Syfte:
 Administration av medlemsansökningar
 Föra medlemsregister
 Kortlöst medlemskap
Laglig grund: För att ingå och fullgöra avtal med dig om ditt medlemskap i Arken ekonomisk förening
 
För att kunna hantera kundtjänstärenden:
Syfte:
 Kommunicera med medlemmar och kunder och besvara frågor som kommer in till kundtjänst eller i andra digitala kanaler
 För att säkerställa kundens identitet
 Utreda klagomål eller supportärenden (inklusive teknisk support)
Laglig grund: För att fullgöra vårt avtal med dig
För att fullgöra rättsliga förpliktelser
Intresseavvägning, där vårt berättigade intresse är att kunna tillhandahålla effektiv support och ärendehantering till medlemmar och kunder

Ekonomistyrning, bokföring och redovisning
Syfte:
 Vi använder dina transaktioner för vår bokföring och redovisning
Laglig grund: För att fullgöra rättsliga förpliktelser
För att kunna förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, förebygga och utreda brott eller bedrägerier. Personuppgifter behandlas t.ex. genom kameraövervakning
Intresseavvägning, där vårt berättigade intresse är att kunna tillhandahålla ett kvalitetssäkrat erbjudande samt en säker butiksmiljö för kunder och anställda

Enligt lag gäller särskilda regler för marknadsföring där automatiserade beslut tillämpas, som kan få rättsliga följder eller som innebär att du påverkas i betydande grad på liknande sätt. Vi kommer inte att använda dina personuppgifter på detta sätt utan att informera dig i förväg, och om nödvändigt inhämta ditt samtycke.