Bibel 2000 är en sk ideomatisk översättning till flytande naturlig nutidssvenska av GT, NT och Apokryferna. Bibel 2000 är Sveriges mest använda bibelöversättning. Den utfördes 1972-2000 av den statliga bibelkommissionen med hjälp av en stor mängd bibelforskare och experter. Direktivet var att åstadkomma en bibelöversättning som skulle vara tillgänglig för en vanlig normalskolad vuxen läsare med svenska som modersmål. Texten skulle återges så exakt som möjligt utan hänsyn till senare tids tolkningar eller kristna traditioner. Översättarna gör självständiga, textkritiska bedömningar av grundtexternas olika versioner. Bibel 2000 är den oftast använda översättningen i bl.a. Svenska kyrkan, Equmeniakyrkan och Katolska kyrkan.

 

De grekiska gammaltestamentliga skrifterna har olika status i olika kristna traditioner: för ortodoxer och katoliker är de helig skrift och betecknas »deutrokanoniska», för lutheraner har de ett positivt värde som en sorts biblisk uppbyggelselitteratur »goda och nyttiga att läsa» (Luther) men tillhör inte Bibelns kanon, utan samlas ihop mitt emellan GT och NT under namnet »Apokryferna». För reformerta avvisas de helt ur bibelns kanon (varför de inte funnits med i svenska biblar tryckta på 1800-talet och 1900-talet med bidrag från brittiska bibelsällskapet). Därför finns utgåvor av Bibeln 2000 både med och utan dessa skrifter (dock inte med dem utspridda på sina ursprungliga platser så som katoliker och ortodoxer föredrar - ibland formulerat som »en katolsk bibel» - där Tobit och Judit placeras mellan Nehemja och Ester; Mackabéerböckerna mellan Ester och Job, Salomos vishet och Jesu Syrach mellan Höga Visan och Jesaja; Baruk mellan Klagovisorna och Hesekiel, samt tilläggen till Ester och Daniel i anslutning till respektive bok).